Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Silverhotel Sp. z o.o.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@silverhotel.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych/
kartingowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wymagane dane są konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług
hotelowych/kartingowych oraz niezbędne dla satysfakcjonującej obsługi gościa.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
uczestniczące w realizacji usług
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 15 lat
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową realizacji usługi/umowy
9.Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie
imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, itp.). Dane będą przetwarzane przez Silverhotel Sp.z o.o.
w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe,
mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4,
kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu

0

Twój koszyk