REGULAMIN

 

 1. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet.
 2. Przed przejazdem gokartem voucher należy wymienić w kasie toru na bilet.
 3. Podstawą realizacji vouchera jest posiadanie jego papierowej wersji.
 4. Z vouchera może korzystać dowolna osoba, która okaże voucher w recepcji – Użytkownik.
 5. Voucher upoważnia do przejazdów gokartem pojedynczym, w ilości jazd wydrukowanych na voucherze.
 6. Ważność vouchera jest liczona od dnia zakupu, dokładna data ważności – „do dnia” jest wydrukowana na karnecie.
 7. Opłacając voucher Nabywca opłaca możliwość przejazdów w ściśle określonej ilości w ściśle określonym czasie.
 8. Za niewykorzystanie vouchera lub niepełne wykorzystanie w wyznaczonym czasie nie przysługuje żadna gratyfikacja czy zwrot środków zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności vouchera.
 9. Nie ma możliwości wydłużenia terminu ważności vouchera.
 10. Z dniem upływu daty ważności – voucher ulega automatycznej kasacji.
 11. Posiadanie vouchera nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.
 12. Każdorazowe skorzystanie z usługi będzie odnotowane w sposób elektroniczny.
 13. Karta stanowiąca voucher, jest dowodem jego zakupu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, Nabywcy nie przysługuje zwrot niewykorzystanych jazd, ani ich równowartość.
 14. Użytkownik chcąc skorzystać z vouchera musi dokonać rejestracji* w systemie gokartowym Hotelu Silver, tym samym zobowiązuje Użytkownika do zapoznania się i pełnej akceptacji Regulaminu Toru Gokartowego Silver oraz Regulaminu Korzystania z Vouchera na Tor Gokartowy.
 15. Wejście Nabywcy na teren hali gokartowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez nią z ww. regulaminami oraz ich  pełną akceptacją, jak również  zobowiązuje do respektowania poleceń Obsługi Toru.
 16. Regulamin Toru Gokartowego wraz z zasadami poruszania się na gokartach jest stale dostępny w Recepcji Hotelu Silver, jak również na stronie internetowej Hotelu Silver oraz podczas godzin otwarcia Toru, w sali instruktażowej (film video oraz regulamin na tablicy).
 17. Regulamin Korzystania z Vouchera na Tor Gokartowy jest dostępny w Recepcji Hotelu i na stronie internetowej.
 18. Organizator ma prawo odmówić realizacji vouchera, gdy:

a) Istnieje podejrzenie, że Nabywca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

b) Nabywca nie stosuje się lub nie stosował się do Regulaminu Toru lub w sposób istotny go narusza lub naruszył

c) Nabywca nie stosuje się do Regulaminu Korzystania z Vouchera na Tor Gokartowy

d) voucher jest zniszczony i istnieje podejrzenie, że został sfałszowany

e) tor jest niedostępny

W każdym z wyżej wymienionych przypadków nie przysługuje zwrot należności za posiadany voucher, ani za żadną jego część.

 1. Z vouchera można korzystać w godzinach otwarcia Toru Gokartowego, poza rezerwacjami toru na wyłączność. Tor gokartowy Silver zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji vouchera w wybrany przez Nabywcę dzień i godzinę w przypadku awarii, przerw technicznych oraz w sytuacjach pełnego obłożenia obiektu. W takich sytuacjach voucher będzie można wykorzystać w innym terminie lub porach dnia w których nie będzie ku temu przeszkód.
 2. Hotel nie odpowiada wobec Nabywcy za przerwy w dostawie mediów oraz ich konsekwencje, na które nie ma wpływu, spowodowane awariami zewnętrznymi sieci poszczególnych operatorów lub nadmiernym obciążeniem.
 3. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczny głos należy do Kierownictwa Hotelu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2015 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Ostatnia aktualizacja z dnia 1.06.2022r.

 

 

* Podczas rejestracji w systemie gokartowym należy podać dane osobowe, które są konieczne do zawarcia umowy o świadczeniu usług kartingowych oraz hotelowych oraz niezbędne dla satysfakcjonującej obsługi Gościa.  Udostępnienie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)

0

Twój koszyk