REGULAMIN

PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

NA TERENIE SILVER HOTEL & GOKART CENTER

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego, zwanego dalej Parkingiem, będącego w zarządzie SILVERHOTEL Sp. z o.o., zwanego dalej zarządcą.

2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu).

3. Parkowanie na terenie obiektu SILVER HOTEL & GOKART CENTER podlega opłacie wg. cennika

4. Regulamin parkingu jest udostępniony na terenie parkingu oraz na stronie internetowej hotelu SILVER- www.silverhotel.pl

§2

1. Parking hotelu SILVER jest parkingiem niestrzeżonym.

2. Poprzez wjazd na teren Parkingu (pobranie biletu parkingowego i przejazd bramą wjazdową ze szlabanem) następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca postojowego – przez Użytkownika a Zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Umowa wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu i dokonania przez niego płatności zgodnie z cennikiem.

4. Każdy Użytkownik parkingu poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu oraz cennika i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

5. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania na terenie obiektu na wyznaczonych miejscach parkingowych. 6. Pojazd może zajmować tylko jedno miejsce parkingowe.
7. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

8. Wjazd na parking z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze, ciężarowe, autobusy oraz pojazdu osobowe przewożące ładunku znacznej wielkości może odbyć się tylko po wcześniejszym powiadomieniu Recepcji Hotelu i uzyskaniu pisemnej zgody.

§3

1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.

2. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

 

§4

Na terenie Parkingu:

a) Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym.
b) Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania oraz w miejscach zarezerwowanych (wydzielonych). W przypadku zaparkowania pojazdu w miejscu zabronionym Zarządca jest uprawniony do odholowania lub przestawienia pojazdu na koszt i ryzyko Użytkowania parkingu.
c) Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
d) Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił pisemnej zgody na takie parkowanie.
e) Pojazd po zaparkowaniu, powinien mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych oraz zabezpieczyć pojazd przez samoczynnym przemieszczeniem.
f) Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
g) Użytkownik parkingu jest zobowiązany do posiadania wykupionego ubezpieczenia OC pojazdu oraz ważnego przeglądu technicznego pojazdu.

 

§5

Na terenie parkingu zabronione jest:

a) palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,
b) spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających,
c) zanieczyszczanie Parkingu (w szczególności wyrzucanie odpadów),
d) naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki), e) mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
f) nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
g) nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub tankowanie paliw, h) pozostawienie w pojeździe dzieci bez opieki,
i) pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki,
j) przebywanie w pojeździe w celach noclegowych,
k)prowadzenie działaności akwizycyjnej i handlowej bez pisemnej zgody Zarządcy.

 

§6

 

1. Wjazd na parking następuje po pobraniu biletu parkingowego z automatu znajdującego się przed szlabanem przy wjeździe.

2. Przed wyjazdem z parkingu Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Parking w recepcji Hotelu zgodnie z cennikiem publicznie dostępnym na terenie parkingu.

3. Regulamin parkingu jest publicznie dostępny i znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na parking oraz na stronie internetowej www.silverhotel.pl

4. W razie zgubienia biletu parkingowego należy uiścić opłatę parkingową w wysokości określonej w cenniku (opłata za zgubiony bilet parkingowy jest wielokrotnością maksymalnej opłaty dobowej).

5. W przypadku zgubienia karty abonamentowej należy uiścić opłatę w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem

§7

 

1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

2. Użytkownik pojazdu ponosi pełną samodzielną odpowiedzialność za szkody wynikające z niezachowania ostrożności podczas parkowania i poruszania się pojazdem na terenie parkingu oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych zarówno przez niego jak i osobę, której pojazd udostępnił.

3. Zarządca ma prawo obciążyć Użytkownika parkingu kosztami naprawy lub remontu parkingu i jego wyposażenia, jak również kosztami usunięcia zanieczyszczeń, jeżeli Użytkownik parkingu był sprawcą lub przyczynił się swoim zachowaniem do powstania szkody.

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe i mieniu pozostawionym na parkingu, w szczególności zarządca nie ponosi odpowiedzialni za kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu, powstałe z winy innych użytkowników parkingu, nieznanych osób trzecich lub działania siły wyższej. Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pojeździe rzeczy jak i wyposażenie pojazdu.

5. W przypadku pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, iż nie jest używany Zarządca jest uprawniony do odholowania lub przestawienia pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika parkingu.

6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

7. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

 

§8

 

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika parkingu postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu na koszt i ryzyko Użytkownika parkingu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik parkingu jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.

3. Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

4. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika parkingu zgodniej z obowiązującym cennikiem opłaty za parking, Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do udokumentowania faktu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego oraz dochodzenia należności na podstawie przepisów ogólnych.

 

§9

 

1. Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust. 1. §9

3. Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy składać w recepcji HOTELU SILVER.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.

AKTUALNY CENNIK

Postój do 3 godzin – bezpłatny

Każda kolejna godzina – 5 PLN

 

Samochód osobowy – 25 PLN/doba

Samochód osobowy + przyczepka – 35 PLN/doba

Autokar/TIR – 40 PLN doba

 

Zgubienie biletu parkingowego 25 PLN

0

Twój koszyk