REGULAMIN

 1. Z karnetu może korzystać tylko ta osoba, na którą został zakupiony karnet, zwana dalej Nabywcą.
 2. Karnet upoważnia do przejazdów gokartem pojedynczym, w ilości jazd wydrukowanych na karnecie.
 3. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu, dokładna data ważności – „do dnia” jest wydrukowana na karnecie.
 4. Opłacając karnet Nabywca opłaca możliwość przejazdów w ściśle określonej ilości w ściśle określonym czasie.
 5. Za niewykorzystanie karnetu lub niepełne wykorzystanie w wyznaczonym czasie nie przysługuje żadna gratyfikacja czy zwrot środków zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.
 6. Karnet nie podlega możliwości wydłużenia jego terminu ważności.
 7. Z dniem upływu daty ważności karnetu ulega on automatycznej kasacji.
 8. Karnet może być realizowany wyłącznie na jeden, wykupiony wcześniej, rodzaj usługi.
 9. Przed realizacją usługi Nabywca okazuje karnet w Recepcji.
 10. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.
 11. Każdorazowe skorzystanie z usługi będzie odnotowane w sposób elektroniczny.
 12. Plastikowa karta stanowiąca karnet, jest dowodem jego zakupu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, Nabywcy nie przysługuje zwrot niewykorzystanych jazd, ani ich równowartość.
 13. Zakup karnetu jest możliwy po rejestracji* Nabywcy w systemie gokartowym Hotelu Silver, tym samym zobowiązuje Nabywcę do zapoznania się i pełnej akceptacji Regulaminu Toru Gokartowego Silver oraz Regulaminu Korzystania z Karnetu Imiennego na Tor Gokartowy.
 14. Wejście Nabywcy na teren hali gokartowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez nią z ww. regulaminami oraz ich  pełną akceptacją, jak również  zobowiązuje do respektowania poleceń Obsługi Toru.
 15. Regulamin Toru Gokartowego wraz z zasadami poruszania się na gokartach jest stale dostępny w Recepcji Hotelu Silver, jak również na stronie internetowej Hotelu Silver oraz podczas godzin otwarcia Toru, w sali instruktażowej (film video oraz regulamin na tablicy).
 16. Regulamin Korzystania z Karnetu Imiennego na Tor Gokartowy jest dostępny w Recepcji Hotelu.
 17. Organizator ma prawo odmówić realizacji karnetu, gdy:

a) Istnieje podejrzenie, że Nabywca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

b) Nabywca nie stosuje się lub nie stosował się do Regulaminu Toru lub w sposób istotny go narusza lub naruszył

c) Nabywca nie stosuje się do Regulaminu Korzystania z Karnetu Imiennego na Tor Gokartowy

d) karnet jest zniszczony i istnieje podejrzenie, że został sfałszowany

e) tor jest niedostępny

W każdym z wyżej wymienionych przypadków nie przysługuje zwrot należności za posiadany karnet, ani za żadną jego część.

18. Z karnetu można korzystać w godzinach otwarcia Toru Gokartowego, poza rezerwacjami toru na wyłączność. Tor gokartowy Silver zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji karnetu w wybrany przez Nabywcę dzień         i godzinę w przypadku awarii, przerw technicznych oraz w sytuacjach pełnego obłożenia obiektu. W takich sytuacjach karnet będzie można wykorzystać w innym terminie lub porach dnia w których nie będzie ku temu przeszkód.

19. Hotel nie odpowiada wobec Nabywcy za przerwy w dostawie mediów oraz ich konsekwencje, na które nie ma wpływu, spowodowane awariami zewnętrznymi sieci poszczególnych operatorów lub nadmiernym obciążeniem.

20. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczny głos należy do Kierownictwa Hotelu.

21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2015 r.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Ostatnia aktualizacja z dnia 1.01.2019r.

 

 

* Podczas rejestracji w systemie gokartowym należy podać dane osobowe, które są konieczne do zawarcia umowy o świadczeniu usług kartingowych oraz hotelowych oraz niezbędne dla satysfakcjonującej obsługi Gościa.  Udostępnienie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)

0

Twój koszyk